The project "Slovakia at the Crossroads of European Atlantic Defense Cooperation" aims to discuss the possibilities of involving Slovak defense capabilities (industry, ministry and experts) in initiatives of relatively new joint European defense projects (PESCO, European Defense Fund, civilian and military missions, etc.) and raises comprehensive awareness of the importance of building European defense capabilities for Slovakia.


Projekt „Slovensko v  priesečníku európskej a  transatlantickej obrannej spolupráce“pokračuje v diskusii o  možnostiach zapojenia slovenských obranných kapacít (priemyslu, rezortu a  odborníkov) do iniciatív pomerne nových projektov spoločnej európskej obrany (PESCO, Európsky obranný fond, civilné a  vojenské misie, a pod.) a  zvyšuje komplexnú informovanosť o dôležitosti vytvárania európskych obranných kapacít pre Slovensko.

Cieľom projektu je:

  • informovanie verejnosti o aktivitách a plánoch Európskej únie v oblasti obrany a synergiách s NATO
  • prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kapacít 
  • rozvoj informovanosti o možnostiach zapojenia slovenského priemyslu do obranných projektov EÚ
  • budovanie slovenských odborných kapacít v oblasti obranných projektov EÚ
  • prepájanie slovenského obranného priemyslu a odborníkov na európsku obrannú politiku

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. 

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o.z. EuroPolicy.

3343 logomosr