Project 'European Economic Governance' aims to discuss and analyze four specific aspects European economic concerns: EMU coordination, EU budget, Europe 2020 Strategy and managing the financial and economic crisis. Project activities include four one-day workshops organized in all Visegrad countries' capitals. Workshop in Bratislava will take place on April 10 in European Information Centre. To learn more, click here.


Projekt European Economic Governance si kladie za cieľ vysporiadať so štyrmi špecifickými aspektmi európskej správy ekonomických záležitostí: koordinácia EMÚ, rozpočet EÚ, stratégie Európa 2020 a riadenie finančnej a hospodárskej krízy. V rámci projektu sú organizované štyri jednodňové semináre vo všetkých hlavných mestách V4. Workshop v Bratislave prebehne 10. 4. v Európskom informačnom centre. Viac čítajte tu.

Projekt podporil:

Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org).
Partneri projektu:
Budapest Business School (en.bgf.hu)
EUROPEUM Institute for European Policy, Prague (www.europeum.org)
The Polish Institute of International Affairs (www.pism.pl)
Viac o projektu:

Viac informácií nájdete na stránke projektu (v angličtine).