According to the founding treaties, the EU is based on the values of respect towards human dignity, freedom, democracy, rule of law and human rights, including the rights of minorities, pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men.


Podľa zakladajúcich zmlúv stojí Únia na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv, vrátane práv menšín, pluralizmu, nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarite a rovnosť medzi ženami a mužmi.

– Do akej miery sú občania Slovenska a jeho politici stotožnení s týmito hodnotami?
– Ako sa prejavujú v politickej praxi a komunikácii od nášho vstupu do EÚ?
– Čo hovoria dostupné výskumy a čo žitá realita?
– Ako sa scitlivuje spoločnosť na hodnoty?
– Čo tento proces urýchľuje a čo ho brzdí?

PANELISTI:
– Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
– Michal Vašečka, sociológ, Bratislava Policy Institute
– Oľga Gyárfášová, sociologička, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
– Katarína Klingová, výskumná pracovníčka, GLOBSEC

Moderuje Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko